Åarjelsaemien

Åarjelsaemien

Mij gïehtjedimmiemoenehtse?

Tjïelteståvroe jïh fylhkendigkie aktem gïehtjedimmiemoenehtsem jïjtjh veeljieh mij edtja iktemearan jïjtsh reeremem vaaksjodh jïh gïehtjedidh. Gïehtjedimmiemoenehtse edtja aaj gïehtjedidh tjïelte jallh fylhkentjïelte aktem eensi revisjovneöörnegem utnieh. Moenehtse lahtestimmiem tjïelteståvrose vadta tjïelten reeknehlåhkoej bïjre jïh reektie voen gosse eevre daerpies.
Reeremerevisjovne vaeljehke dïenesjesuerkijste jïh aajhterevoetegïehtjedimmie tjïelten sïeltijste leah laavenjassh mej åvteste gïehtjedimmiemoenehtse dïedtem åtna laaken mietie.

Mieriedimmie gïehtjedimmiemoenehtsen bïjre tjïeltine jïh fylhkentjïeltine

Gïeh lïhtsegh gïehtjedimmiemoenehtsisnie?
Tjïelteståvroe lïhtsegh gïehtjedimmiemoenehtsasse veeljie. Ij gåaredh veeljedh dejtie mah barkoem tjïeltesne utnieh. Gïehtjedimmiemoenehtse edtja unnemes golme lïhtsegh utnedh mejstie unnemes akte lea lïhtsege tjïelteståvrosne.

Maahtam goh årroje tjïelten nænnoestimmide gïehtjedimmiemoenehtsasse laejhtedh?

Gïehtjedimmiemoenehtsen lea dïedte eadtjohke årrodh gaajhkine gyhtjelassine dïejvesen sisnjelen ”gïehtjedimmie jïh vaaksjome”, jïh årrojh maehtieh moenehtsem birredh aamhtesh vuarjasjidh gusnie vienhtieh akte vaanoe tjïelten dïenesjisnie.
Gïehtjedimmiemoenehtse ij leah laejhtemeårgaane, jïh maahta dan åvteste ij laejhtemh aktegsaamhtesidie gïetedidh. Tjïelti leah jïjtsh laejhtemeårgaanh mah dagkerh aamhtesh gïetedieh, daamtajommes tjïelten åejvieladtjeraerie. Gïehtjedimmiemoenehtse ij maehtieh politihkeles nænnoestimmieh vuartasjidh jïh gïehtjedidh.

Guktie gaskesem vaaltam gïehtjedimmiemoenehtsinie?
Datne nommide gïehtjedimmiemoenehtsen lïhtsegidie gaavnh fïereguhtene ”Kontrollutvalg” menyesne bijjemes. Datne maahtah moenehtsidie gaskesadtedh tjaelijesijjien tjïrrh. Govlehtallemebïevnesh tjaelijesæjjan maehtieh seedtesovvedh diekie post@konsek.no.