Oppgaver

Hva gjør et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning. Kontrollutvalgets oppgave er å sørge for at innbyggerne og andre har tillit til kommunen, at kommunen leverer effektive tjenester i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets vedtak.

Hvem er medlemmer i kontrollutvalget?

Kommunestyret velger medlemmer til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer hvorav minst ett er medlem i kommunestyret. Ansatte i kommunen er ikke valgbare.

Kan jeg som innbygger klage til kontrollutvalget?

Alle innbyggere kan henvende seg til utvalget i saker hvor de mener det er svikt, mangler eller kritikkverdige forhold. Kontrollutvalget avgjør selv hvordan henvendelsen blir behandlet.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som tar slike saker. Kontrollutvalget kan likevel bruke tips om enkeltsaker for å undersøke et fagområde eller en kommunal tjeneste. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vedtak.

Hvordan kommer jeg i kontakt med kontrollutvalget?

Utvalgene kan kontaktes via sekretariatet, post@konsek.no.

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og om saker som er viktige for utvalget:

Kontrollutvalgsboken
Habilitet i kommuner og fylkeskommuner
Beskytt kommunen – håndbok i antikorrupsjon – Transparency International

Rapporter fra forvaltningsrevisjon fra andre deler av landet finner du i NKRFs register.